اسکالپر کیست؟

اسکالپر ترید (SCALPER TRADE) چیست؟ 

اسکالپر ترید به معامله های کوتاه مدت لحظه ای گفته می شود، اسکالپر کسی است که ترید های خود را لحظه ای ، دقیقه ای و نهایتا ساعتی انجام می دهد